Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Mixx People streeft ernaar om uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en cookieverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

Categorieën persoonsgegevens
Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat gebeurt niet alleen via de website, maar ook in onze alledaagse bedrijfsvoering in het kader van opstellen van profielen. Dat zijn veelal persoonsgegevens. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

 • NAW gegevens;
 • Burgerlijke staat;
 • Geboortedatum;
 • Geslacht;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Rijbewijzen;
 • Gegevens betreffende uw loopbaan;

Grondslag voor gegevensverwerking
Wij mogen alleen persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Enkel verwerkingen op een dergelijke grondslag zijn rechtmatig. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze werkgevers en werknemers over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking
De persoonsgegevens die door ons worden verwerkt, worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van uw profiel om een juiste match te kunnen maken;
 • Het inloggen en gebruiken van gegevens in systemen;
 • Het bijhouden van uw profiel;
 • Het verbeteren van onze dienstverlening;
 • Het uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten;

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw toestemming vindt enkel plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen
Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij een langere bewaartermijn nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Naast de wettelijke verplichting houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Betalingsgegevens worden minimaal 7 jaar bewaard zoals het fiscaal verplicht is om de boekhouding te bewaren.

Beveiligingsmaatregelen
Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen is er een privacybeleid opgesteld en geïmplementeerd en zijn er passende maatregelen getroffen:

 • Dagelijkse back-up;
 • Software met licenties;
 • Inbraak alarmsysteem;

Verwijzing naar websites van derden (via hyperlinks)
Om u van dienst te zijn hebben wij op onze websites verwijzingen opgenomen naar websites van derden. Wij maken u er graag op attent dat wanneer u deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van de derden van toepassing zijn. Wij raden u aan om de privacy verklaringen van deze websites te lezen voordat u daar verder gebruik van maakt.

Uw rechten
Wanneer wij persoonsgegevens van u verwerken, dan heeft u verschillende rechten die u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of aan andere partij over te dragen of om de gegevensverwerking van uw gegevens te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt bovendien uw eventueel gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken.
U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken door ons een E-mail te sturen naar: info@mixxpeople.eu of een schriftelijke opzegging t.a.v. de Directie naar het volgende adres;
Mixx People B.V.
Graafschap Hornelaan 137
6001 AC Weert

Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt u hierover een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen via onze praktijkwebsite bekend worden gemaakt. Wij raden u daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Het gebruik van cookies
Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen. Onze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Mixx People of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Cookies uitzetten
De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Onze contactgegevens
Heeft u nog vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring? Dan kunt u hiervoor contact opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Mixx People
Graafschap Hornelaan 137-A
6001 AC Weert

tel: +31 (0) 495 432 300
fax: +31 (0) 495 432 306

email: info@mixxpeople.eu